Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

HERNÍ ŘÁD letní internetové foto soutěže BOREC LÉTA portálu Krásná.cz

HERNÍ ŘÁD letní internetové foto soutěže BOREC LÉTA portálu Krásná.cz

aktualizováno 12.08.2015, 16:16 | 30.07.2015, 11:32 | Krásná.cz

HERNÍ ŘÁD letní internetové foto soutěže BOREC LÉTA portálu Krásná.cz

1. Vyhlašovatelem letní internetové foto soutěže portálu Krásná.cz (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost HTC, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude rozdělena do tří (3) soutěžních kol a jednoho (1) finálového kola:
Začátek kola Výběr fotografií/Začátek hlasování Konec kola/hlasování
1. soutěžní kolo 03.08.2015 10.08.2015 12:00 hod. 17.08.2015 12:00 hod.
2. soutěžní kolo 10.08.2015 17.08.2015 12:00 hod. 24.08.2015 12:00 hod.
3. soutěžní kolo 17.08.2015 24.08.2015 12:00 hod. 31.08.2015 12:00 hod.
finálové kolo 31.08.2015 31.08.2015 12:00 hod. 07.09.2015 12:00 hod.
4. Úkolem soutěžících bude zaslat ve stanovené lhůtě (nejpozději do 24.08.2015 do 12:00 hod.) e-mailem na adresu soutez@krasna.cz fotografii na zadané téma (dále jen „Soutěžní fotografie“). Bližší požadavky na obsah a formát Soutěžní fotografie budou zveřejněny na stránkách http://www.krasna.cz. Do předmětu e-mailu je třeba uvést heslo „BOREC LÉTA“ a do textu e-mailu uvést jméno, příjmení, adresu bydliště, email a kontaktní telefonní číslo soutěžícího, a budou-li na fotografii zachyceny jiné osoby než soutěžící, pak i jméno a případně další informace o těchto osobách. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikuje kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. Soutěžící odpovídá za to, že všechny osoby zachycené na Soutěžní fotografii se zapojením do Soutěže souhlasí.
5. Do každého soutěžního kola může soutěžící zaslat pouze jednu (1) Soutěžní fotografii.
6. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům této Soutěže.
7. Zasláním soutěžního e-mailu poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít Soutěžní fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění fotografie na internetu, a to včetně uvedení jména soutěžícího, příp. i osob zachycených na fotografii. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím fotografie způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů fotografie, osob zachycených na fotografii apod.
8. Do každého soutěžního kola vybere redakce portálu Krásná.cz z došlých Soutěžních fotografií maximálně deset (10) nejlepších nebo nejzajímavějších fotografií, které zveřejní v soutěžní galerii na oficiálních facebookových stránkách portálu Krásná.cz (www.facebook.com/krasnacz), kde budou zpřístupněny hlasování. Hlasovat se bude prostřednictvím tlačítka „To se mi líbí“/“Like“. Je zakázáno získávat hlasy pro Soutěžní fotografie za úplatu či jinou protihodnotu nebo jiným neregulérním způsobem manipulovat s výsledky hlasování. Pokud CET 21 kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že stanovená pravidla hlasování jsou porušována či obcházena (např. většina hlasů bude ze zahraničí), je CET 21 oprávněna dle svého uvážení vyloučit ze Soutěže Soutěžní fotografii, pro kterou bylo tímto způsobem hlasováno.
9. V každém soutěžním kole budou na základě výsledků hlasování vyhlášeny tři (3) vítězné Soutěžní fotografie, které získaly nejvíce hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů u více Soutěžních fotografií, stanoví pořadí Soutěžních fotografií redakce portálu Krásná.cz.
10. Vítězné Soutěžní fotografie ze všech tří (3) soutěžních kol postoupí do finálového kola. Během finálového kola budou tyto fotografie zveřejněny na oficiálních facebookových stránkách portálu Krásná.cz a budou předmětem hlasování za podmínek uvedených v odst. 8. Na základě výsledků hlasování budou vyhlášeny tři (3) vítězné Soutěžní fotografie celé Soutěže, které získaly nejvíce hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů u více Soutěžních fotografií, rozhodne o pořadí Soutěžních fotografií ve finálovém kole losování. Soutěžící, kteří vítězné Soutěžní fotografie do Soutěže zaslali, získají následující ceny:
1.místo: smartphone HTC One M8
2.místo: smartphone HTC Desire 626G
3.místo: smartphone HTC Desire 626G
11. Výsledky Soutěže budou průběžně vyhlašovány na http://www.krasna.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
12. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
13. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherci nemohou požadovat místo ceny vyplacení hotovosti ani poskytnutí jiného než uvedeného zboží. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v tomto herním řádu náhradní ceny obdobného typu a hodnoty.
14. Případné stížnosti na průběh či výsledky Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu dopisove@nova.cz vždy do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže na internetu. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakéhokoli sporu nebo nejasnosti související se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
15. Pokud CET 21 kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího a jím zaslané Soutěžní fotografie ze Soutěže vyloučit.
16. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže.
17. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou uveřejněny na internetových stránkách http://www.krasna.cz.

V Praze dne 29.07.2015

_________________________________
Petr Horák, ředitel sekce nových projektů0 hlasů
Vaše hodnocení