Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlásit »  |  Registrace »

HERNÍ ŘÁD soutěže portálu Krasna.cz „Příběh na pokračování“

HERNÍ ŘÁD soutěže portálu Krasna.cz „Příběh na pokračování“

aktualizováno 07.03.2017, 15:34 | 07.03.2017, 15:34 | Krásná.cz

HERNÍ ŘÁD soutěže portálu Krasna.cz „Příběh na pokračování“

1. Vyhlašovatelem soutěže „Příběh na pokračování“ (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Knihy pro výherce Soutěže poskytla jejich autorka Petra Martišková.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 7.3.2017 do 27.3.2017. Dne 7.3.2017 bude na stránkách http://krasna.cz zveřejněna první část příběhu napsaná Petrou Martiškovou. Úkolem soutěžících bude tento příběh literárně dokončit a výsledný text (dále jen „Příspěvek“) zaslat e-mailem na adresu soutez@krasna.cz nejpozději do 27.3.2017 (včetně). Zaslané Příspěvky musí být původní, tj. musí jít o vlastní tvorbu soutěžícího. Bližší požadavky na rozsah a formát Příspěvku budou zveřejněny na stránkách http://krasna.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Příběh na pokračování“ a v textu zprávy uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://krasna.cz.
4. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Příspěvky, které neodpovídají zadání, nebo mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům této Soutěže.
5. Odesláním soutěžního e-mailu poskytuje soutěžící CET 21 souhlas užít zaslaný Příspěvek pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména souhlas se zveřejněním Příspěvku na internetu, včetně uvedení jména soutěžícího, a to bez ohledu na to, zda se jedná o Příspěvek výherní či nikoli. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím Příspěvku způsoby uvedenými v tomto odstavci ze strany CET 21 nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob.
6. Vybrané Příspěvky budou průběžně zveřejňovány na stránkách http://krasna.cz. Po skončení Soutěže posoudí všechny řádně a včas doručené Příspěvky redakce portálu Krasna.cz a vybere z nich dle svého uvážení pět (5) nejzdařilejších. Soutěžící, kteří vybrané Příspěvky do Soutěže zaslali, se stanou výherci Soutěže a získají knihu Sázka na lásku autorky Petry Martiškové.
7. Výsledky Soutěže budou vyhlášeny na stránkách http://krasna.cz. Rozhodnutí redakce Krasna.cz o výhercích Soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
8. Ceny budou výhercům zaslány na adresu (bydliště), kterou uvedli v soutěžním e-mailu. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zaslány pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
9. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. CET 21 si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a hodnoty.
10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
11. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
12. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, a to zejména tak, že Soutěž nebo jednotlivá soutěžní kola posune, prodlouží, zkrátí nebo Soutěž ze závažných důvodů zcela odvolá, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže.
13. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a jeho případné změny budou uveřejněny na internetových stránkách http://krasna.cz.

V Praze dne 3.3.2017

___________________________________
Jiří Libánský, online portfolio manažer


 0 hlasů
Vaše hodnocení